PRTR-epäpuhtaudet ja niiden raportointikynnysarvot


N:o CAS- numero Epäpuhtaus Kynnysarvo, joka koskee päästöjä (1 sarake) Kynnysarvo epäpuhtauk- sien siirroille laitoskoko- naisuuden ulkopuolelle (2 sarake) kg/vuosi Valmistusta, käsittelyä tai käyttöä koskeva Kynnysarvo (3 sarake) kg/vuosi
ilmaan (1a sarake) kg/vuosi veteen (1b sarake) kg/vuosi maahan (1c sarake) kg/vuosi
1 74-82-8 Metaani (CH4) 100000 - - - *
2 630-08-0 Hiilimonoksidi (CO) 500000 - - - *
3 124-38-9 Hiilidioksidi (CO2) 100 milj. - - - *
4 Fluorihiilivedyt (HFC:t) 100 - - - *
5 10024-97-2 Dityppioksidi (N2O) 10000 - - - *
6 7664-41-7 Ammoniakki (NH3) 10000 - - - 10000
7 Muut haihtuvat orgaaniset yhdisteet kuin metaani (NMVOC-yhdisteet) 100000 - - - *
8 Typen oksidit (NOx/NO2) 100000 - - - *
9 Perfluorihiilivedyt (PFC:t) 100 - - - *
10 2551-62-4 Rikkiheksafluoridi (SF6) 50 - - - *
11 Rikin oksidit (SOx/SO2) 150000 - - - *
12 Kokonaistyppi - 50000 50000 10000 10000
13 Kokonaisfosfori - 5000 5000 10000 10000
14 Osittain halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (HCFC:t) 1 - - 100 10000
15 Kloorifluorihiilivedyt (CFC:t) 1 - - 100 10000
16 Halonit 1 - - 100 10000
17 7440-38-2 Arseeni, arseeniyhdisteet (As) 20 5 5 50 50
18 7440-43-9 Kadmium, kadmiumyhdisteet (Cd) 10 5 5 5 5
19 7440-47-3 Kromi, kromiyhdisteet (Cr) 100 50 50 200 10000
20 7440-50-8 Kupari, kupariyhdisteet (Cu) 100 50 50 500 10000
21 7439-97-6 Elohopea, elohopeayhdisteet (Hg) 10 1 1 5 5
22 7440-02-0 Nikkeli, nikkeliyhdisteet (Ni) 50 20 20 500 10000
23 7439-92-1 Lyijy, lyijy-yhdisteet (Pb) 200 20 20 50 50
24 7440-66-6 Sinkki, sinkkiyhdisteet (Zn) 200 100 100 1000 10000
25 15972-60-8 Alakloori - 1 1 5 10000
26 309-00-2 Aldriini 1 1 1 1 1
27 1912-24-9 Atratsiini - 1 1 5 10000
28 57-74-9 Klordaani 1 1 1 1 1
29 143-50-0 Klordekoni 1 1 1 1 1
30 470-90-6 Klorfenvinfossi - 1 1 5 10000
31 85535-84-8 Kloorialkaanit, C10-C13 - 1 1 10 10000
32 2921-88-2 Klorpyrifossi - 1 1 5 10000
33 50-29-3 DDT 1 1 1 1 1
34 107-06-2 1,2-dikloorietaani (EDC) 1000 10 10 100 10000
35 75-09-2 Dikloorimetaani (DCM) 1000 10 10 100 10000
36 60-57-1 Dieldriini 1 1 1 1 1
37 330-54-1 Diuroni - 1 1 5 10000
38 115-29-7 Endosulfaani - 1 1 5 10000
39 72-20-8 Endriini 1 1 1 1 1
40 Halogenoidut orgaaniset yhdisteet (AOX) - 1000 1000 1000 10000
41 76-44-8 Heptakloori 1 1 1 1 1
42 118-74-1 Heksaklooribentseeni (HCB) 10 1 1 1 5
43 87-68-3 Heksaklooributadieeni (HCBD) - 1 1 5 10000
44 608-73-1 1,2,3,4,5,6-heksakloorisyklo- heksaani (HCH) 10 1 1 1 10
45 58-89-9 Lindaani 1 1 1 1 1
46 2385-85-5 Mireksi 1 1 1 1 1
47 PCDD + PCDF (dioksiinit + furaanit) (TEQ) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
48 608-93-5 Pentaklooribentseeni 1 1 1 5 50
49 87-86-5 Pentakloorifenoli (PCP) 10 1 1 5 10000
50 1336-36-3 Polyklooratut bifenyylit (PCB:t) 0.1 0.1 0.1 1 50
51 122-34-9 Simatsiini - 1 1 5 10000
52 127-18-4 Tetrakloorietyleeni (PER) 2000 - - 1000 10000
53 56-23-5 Tetrakloorimetaani (TCM) 100 - - 1000 10000
54 12002-48-1 Triklooribentseenit (TCB) 10 - - 1000 10000
55 71-55-6 1,1,1-trikloorietaani 100 - - 1000 10000
56 79-34-5 1,1,2,2-tetrakloorietaani 50 - - 1000 10000
57 79-01-6 Trikloorietyleeni 2000 - - 1000 10000
58 67-66-3 Trikloorimetaani 500 - - 1000 10000
59 8001-35-2 Toksafeeni 1 1 1 1 1
60 75-01-4 Vinyylikloridi 1000 10 10 100 10000
61 120-12-7 Antraseeni 50 1 1 50 50
62 71-43-2 Bentseeni 1000 200 BTEX a/ 200 BTEX a/ 2 000 BTEX a/ 10000
63 Bromatut difenyylieetterit (PBDE) - 1 1 5 10000
64 Nonyylifenolietoksylaatit (NP/NPE:t) ja vastaavat aineet - 1 1 5 10000
65 100-41-4 Etyylibentseeni - 200 BTEX a/ 200 BTEX a/ 2 000 BTEX a/ 10000
66 75-21-8 Etyleenioksidi 1000 10 10 100 10000
67 34123-59-6 Isoproturoni - 1 1 5 10000
68 91-20-3 Naftaleeni 100 10 10 100 10000
69 Orgaaniset tinayhdisteet (kokonais-Sn) - 50 50 50 10000
70 117-81-7 Di-2-etyyliheksyyliftalaatti (DEHP) 10 1 1 100 10000
71 108-95-2 Fenolit (kokonais-C) - 20 20 200 10000
72 Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH)b/ 50 5 5 50 50
73 108-88-3 Tolueeni - 200 BTEX a/ 200 BTEXa/ 2 000 BTEX a/ 10000
74 Tributyylitina, tributyylitinayhdisteet - 1 1 5 10000
75 Trifenyylitina, trifenyylitinayhdisteet - 1 1 5 10000
76 Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) (kokonais-C tai COD/3) - 50000 - - **
77 1582-09-8 Trifluraliini - 1 1 5 10000
78 1330-20-7 Ksyleenit - 200 BTEXa/ 200 BTEXa/ 2 000 BTEX a/ 10000
79 Kloridit (kokonais-Cl) - 2 milj. 2 milj. 2 milj. 10 000c/
80 Kloori ja epäorgaaniset yhdisteet (HCl) 10000 - - - 10000
81 1332-21-4 Asbesti 1 1 1 10 10000
82 Syanidit (kokonais-CN) - 50 50 500 10000
83 Fluoridit (kokonais-F) - 2000 2000 10000 10 000c/
84 Fluori ja epäorgaaniset yhdisteet (HF) 5000 - - - 10000
85 74-90-8 Syaanivety (HCN) 200 - - - 10000
86 Hiukkaset (PM10) 50000 - - - *

Selitykset:

  • Epäpuhtauden tunnisteena toimii sen CAS-numero eli Chemical Abstracts Service -numero.

  • Sarakkeessa 1 on esitetty 7 artiklan 1 kappaleen a kohdan (i) ja (iv) kohdissa tarkoitetut Kynnysarvot. Jos tietyssä alasarakkeessa (joka koskee päästöjä ilmaan, veteen tai maahan) oleva Kynnysarvo ylittyy, kyseisestä laitoskokonaisuudesta on ilmoitettava epäpuhtauksien päästöt tai jätevedenkäsittelyyn tarkoitetussa jätevedessä olevien epäpuhtauksien osalta niiden siirrot kyseisessä alasarakkeessa tarkoitettuun ympäristöön, jos sopimuspuoli on valinnut 7 artiklan 1 kappaleen a kohdan mukaisen ilmoittamisjärjestelmän.

  • Sarakkeessa 2 on esitetty 7 artiklan 1 kappaleen a kohdan i kohdassa tarkoitetut kynnys-arvot. Jos jokin tämän sarakkeen Kynnysarvoista ylittyy tietyn epäpuhtauden osalta, kyseisen epäpuhtauden siirrosta kyseisen laitoskokonaisuuden ulkopuolelle on ilmoitettava, jos sopimuspuoli on valinnut 7 artiklan 1 kappaleen a kohdan ii kohdan mukaisen ilmoittamisjärjestelmän.Sarakkeessa 3 on esitetty 7 artiklan 1 kappaleen b kohdassa tarkoitetut Kynnysarvot. Jos jokin tämän sarakkeen Kynnysarvoista ylittyy tietyn epäpuhtauden osalta, kyseisen epäpuhtauden päästöt ja siirrot kyseisen laitoskokonaisuuden ulkopuolelle on ilmoitettava, jos sopimuspuoli on valinnut 7 artiklan 1 kappaleen b kohdan mukaisen ilmoittamisjärjestelmän.

  • Vaakaviiva (-) osoittaa, että kyseinen parametri ei aiheuta ilmoitusvaatimusta.

  • Asteriski (×) tarkoittaa, että kyseisen epäpuhtauden osalta on käytettävä sarakkeen 1a päästökynnystä valmistusta, käsittelyä tai käyttöä koskevan Kynnysarvon asemesta.

  • Kaksi asteriskia (**) tarkoittaa, että kyseisen epäpuhtauden osalta on käytettävä sarakkeen 1b päästökynnystä valmistusta, käsittelyä tai käyttöä koskevan Kynnysarvon asemesta.

  • Alaviitteet:


  • a/ Yksittäiset epäpuhtaudet on ilmoitettava, jos BTEX-kynnys (bentseenin, tolueenin, etyylibentseenin ja ksyleenin summaparametri) ylittyy.

  • b/ Seuraavat polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH:t) on mitattava: bentso(a)pyreeni (50- 32-8), bentso(b)fluoranteeni (205-99-2), bentso(k)fluoranteeni (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pyreeni (193-39-5) (perustuu valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvään pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevaan pöytäkirjaan).

  • c/ Epäorgaanisina yhdisteinä.