Tietosisältö

Sivustolla esitettävä tieto pohjautuu Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) ylläpitämän E-PRTR -sivustolla julkaistavaan tietosisältöön, josta on erotettu Suomea koskevat tiedot vuosille 2017 ja 2018.

E-PRTR-järjestelmä sisältää tietoja Suomalaisten teollisuuslaitosten tärkeimmistä epäpuhtauspäästöistä ilmaan ja veteen seuraavilta teollisuudenaloilta:

Aineisto ei sisällä kaikkia tunnettuja päästölähteitä. Tällä hetkellä käytössä olevan tietokannan kolmas versio on julkaistu joulukuussa 2020. Tietokannan sisältämä tuorein päästövuosi voi olla edelleen tarkastuksen alaisena. Tähän palveluun lisätään viimeisin päästövuosi kun tarkistus on valmis. Käyttämällä EEA:n sivustoa päästötietoja voidaan verrata muihin laitoksiin kaikkialla Euroopassa. Rekisteri tarjoaa Euroopan kansalaisille tärkeää tietoa ympäristön ja terveyden suojelusta sekä edistää toimia näiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Rekisteri antaa yrityksille mahdollisuuden antaa tietoa yleisölle ja osoittaa, että ne ovat ympäristön kannalta ennakoivia seuraamalla toimialansa pilaantumistietoja.

Rekisterissä on tietoja epäpuhtauksista, jotka kuuluvat seuraaviin 7 ryhmään:

Jos laitoksen päästöt ylittävät sille asetetut kynnysarvot, sen on sen jälkeen ilmoitettava päästöistään.

Hiilidioksidipäästöjen osalta palvelu esittää hiilidioksidipäästöjä sekä kokonaispäästöinä, että ilman bioperäistä osuutta. Hiilidioksidi (pois lukien biologinen) tarkoittaa fossiilista hiilidioksidia, jonka päästöt liittyvät valtaosin fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Bioperäistä hiilidioksidia, joka syntyy biomassan polttamisesta ei sisällytetä päästöjen vähennysvelvoitteisiin kansainvälisissä velvoitteissa, esim. ilmastosopimuksessa.

UNECE PRTR 

YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) Århusin sopimuksen päästö- ja siirtorekistereitä koskeva pöytäkirja hyväksyttiin Kiovassa toukokuussa 2003 (ns. Kiovan pöytäkirja). Pöytäkirja on ensimmäinen päästö- ja siirtorekistereitä koskeva laillisesti sitova kansainvälinen asiakirja. Sen tarkoituksena on lisätä ympäristötiedon saatavuutta mm. muodoltaan yhtenäisten kansallisten päästö- ja siirtorekistereiden (PRTR) välityksellä.

Kansallisten PRTR-rekisterien tulee olla julkisesti ja veloituksetta saatavilla internetin välityksellä, ja niistä haettavissa tietoja mm. päästöistä ilmaan ja veteen sekä tietoja jätteistä, tietoja laitoksesta ja sen sijainnista, sekä linkkejä muihin päästöaineita selittäviin tietoihin ja tiedostoihin.

Rekisterissä esitettävät laitoskohtaiset tiedot, jotka kootaan vuosittaisella raportoinnilla, koskevat PRTR-pöytäkirjan liitteessä 5 esitettyjen 91 aineen päästöjä ilmaan ja veteen, sekä tietoja jätteistä (vaihtoehtoisesti joko Euroopan jäteluettelon mukaisesti tai niiden sisältämistä kemikaaleista). Näiden aineiden lisäksi kansallisesti voidaan raportoida muitakin päästötietoja. Rekisteri sisältää 65 toimialaa.

Århusin sopimus (pdf 50 kt)

Neuvoston päätös PRTR-osa1.pdf (pdf 115 kt)

Neuvoston päätös PRTR-osa2.pdf (pdf 280 kt)

E-PRTR tietojenkeruun lyhyt historia

Rion julistus vuonna 1992 antoi sysäyksen ajatukselle laatia päästöluettelot välineiksi pilaavia aineita koskevan tiedon tarjoamiseksi yleisölle. EU:ssa tämä idea sai konkreettisen muodon vuonna 1996 pilaantumisen ehkäisemiseen ja vähentämiseen annetulla direktiivillä (IPPC) joka pohjalta luotiin Euroopan epäpuhtauspäästörekisteristä (EPER).

Vuonna 1998 tuli voimaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimus tiedon saatavuudesta, yleisön osallistumisesta päätöksentekoon ja muutoksenhaku- ja vireillepanoasioista ympäristöasioissa, joka tunnetaan nimellä Århusin yleissopimus. Yleissopimuksen mukaisesti hyväksyttiin erityinen pöytäkirja epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä (PRTR), joka tuli voimaan lokakuussa 2009. Suomi allekirjoitti Århusin sopimuksen vuonna 1998 ja se astui voimaan 2001, jolloin sen oli ratifioinut 17 maata etupäässä Itä-Euroopasta ja Keski-Aasiasta. Tällä hetkellä sopimuksen on ratifioinut tai hyväksynyt noin 50 valtiota. YK:n PRTR-pöytäkirjan Suomi allekirjoitti vuonna 2003 ja ratifioi sen vuonna 2009. EU allekirjoitti sopimuksen vuonna 1998 ja pöytäkirjan vuonna 2003, ratifioi sopimuksen vuonna 2005 ja pöytäkirjan vuonna 2006.

Kaikkien näiden välineiden tarkoituksena oli kehittää välineitä, jotka varmistavat kansalaisten todellisen osallistumisen ympäristöasioihin parantamalla ympäristötiedon julkista saatavuutta. Jotta Euroopan yhteisö voisi panna täytäntöön PRTR-pöytäkirjan, EY:n asetuksella 166/2006 perustettiin Euroopan epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskeva rekisteri (E-PRTR), joka korvaa aiemman Euroopan epäpuhtauspäästörekisterin (EPER).

Linkki EEA:n ylläpitämään E-PRTR-järjestelmään

Sivuston tiedot

Sivusto on osa Ympäristöministeriön rahoittamaa kansallisen PRTR-järjestelmän kehittämisprojektia. Nyt esitettävä sivusto on järjestelmän esiversio, ja sitä ylläpidetään toistaiseksi kunnes kansalliseen käyttöön parhaiten soveltuva järjestelmä saadaan toimintaan. Kehitystyön päävastuutaho on Suomen ympäristökeskus. Mahdollisten virheiden varalta esitettävän tiedon paikkaansapitävyys tulee varmistaa vaihtoehtoisista lähteistä, kuten ympäristöviranomaisilta tai E-PRTR-järjestelmästä.

Sivusto vaatii toimiakseen Javascript-yhteensopivan selaimen. Sivusto ei käytä seurantaevästeitä, eikä kerää käyttäjästä tietoja. Sivuston käyttäjistä ei kerätä henkilörekisteriä. Yhteydet kolmannen osapuolen palveluihin ovat sivuston kautta mahdollisia.

Palvelun käyttöehdot

Palveluseloste

Palautetta päästötiedoista ja muista sisältöä koskevista asioista voi lähettää aluehallintovirastoille. Sivuston teknisestä toiminnasta voi lähettää palautetta tai kehitysehdotuksia osoitteeseen PRTR@syke.fi.


Päivityshistoria:

  • Versio 0.9, julk. 6/2021 - Ensimmäinen versio julkaistu testikäyttöön